Home / En Yeni Taşeron İşçi Haberleri / Taşeron Çalışma Süresi Memuriyette Dikkate Alınır mı

Taşeron Çalışma Süresi Memuriyette Dikkate Alınır mı

Taşeron Çalışma Süresi Memuriyette Dikkate Alınır mı? Konu ile alakalı detayların tamamı yazının devamında…

Kamu kurumlarında taşeron işçi olarak çalışan personelin gerek taşeron dönemde, gerekse sürekli işçi kadrosuna geçtikten sonra memuriyete atanması sık sık karşılaşılan bir durumdur.

Peki, devlet memuru olmadan önce taşeron firmalarda çalışan işçilerin hizmet süreleri, memuriyette nasıl değerlendirilecek?

Devlet Personel Başkanlığı, taşeron işçi olarak çalışılan sürelerin, memurun kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunu bir görüş ile açıklığa kavuşturmuştur.

Devlet Personel Başkanlığının görüşü şu şekildedir:

ÖZET: Taşeron işçi olarak çalışılan sürelerin memurun kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (12/12/2016-7298)

Üniversiteniz bünyesinde teknik hizmetler sınıfı ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta olan personelinizin hizmet değerlendirmeleri yapılırken daha önce resmi kurumlarda taşeron işçi olarak çalışmış oldukları sürelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36’ncı maddesi hükmü gereğince tamamının mı yoksa ¾’ünün mü değerlendirileceği hususunda görüş talebinde bulunduğunuz ilgi yazı incelenmiştir.

Devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak özel sektörde veya serbest olarak yerine getirmiş olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece kademesinde değerlendirilmesi için yasal düzenleme bulunması gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Tesis edilen sınıflar” başlıklı değişik 36’ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış ve Devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece kademesinde ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Bu bağlamda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36’ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün C/1 maddesinde; “Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde icra edenler ile memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87’nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.” hükmü , C/2 maddesinde de;
sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce
yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda
yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek
isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87’nci
maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196’ncı maddede belirtilen şekilde
tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların
sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu
sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek
suretiyle değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

Mezkur hükümler ile hizmetin değerlendirilmesinden faydalanabilmek için teknik hizmetler
sınıfı ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev almak ile memuriyete girmeden önce
veya memuriyetten ayrılarak mesleklerini özel veya kamu kurumlarında icra etmek, mesleğin icrası
için mer’i mevzuat gereğince aranılan şartların taşınması ve sosyal güvenlik kurumuna pirim ödenmiş
olması gerekmektedir.

Diğer taraftan, memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini
serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde icra edenlerin meslek icrasına ilişkin
bilgileri belgelendirmesi ve kanıtlaması gerekmektedir. 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş
Kanununun “Çalışma belgesi” başlıklı 28 inci maddesi “İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin
çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. Belgenin vaktinde verilmemesinden veya
belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren
eski işverenden tazminat isteyebilir. Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır.” hükmü
yer almaktadır.

Bu kapsamda, hizmet alımı yöntemi ile karşılanan hizmetlerde çalışan personelin, kamu personeli olmayıp hizmet alınan şirketin personeli olduğu ve Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarının da bu durumu belgelendirdiği, yapılan hizmet alım ihalelerinden karşılanan firma personelinin ihale kapsamı dışındaki hizmetlerde çalıştırılmasının yasal olarak mümkün bulunmadığı hususu dikkate alınarak, kamu kurum ve kuruluşlarında teknik hizmetler sınıfı ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında yer alan hizmetleri yürütmek üzere yapılan ihalelerde görevlendirilenlerin söz konusu hizmetlerinin yukarıda belirtilen nitelikleri taşımaları halinde 657 sayılı Kanunun anılan hükümleri çerçevesinde ¾ nün kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilebileceği, ancak taşeron firma çalışanının işvereni kamu olmadığından hizmetlerinin tamamının değerlendirilmesinin söz konusu olmadığı bilgisi yer almaktadır.”

About iga

Check Also

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı

enyenitaseroniscihaberleri.com – Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS’siz personel alıyor: Başvurmak için en az ilkokul mezunu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yorumlar

Gösterilecek yorum yok.